Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering:

Op een aantal manieren werken we aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met goede methoden, bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van veranderingsplannen.

Kwaliteitsverbetering dankzij goede methoden In onze school geven we les met behulp van lesmethoden. De laatste jaren zijn behoorlijke investeringen gedaan in de aanschaf van nieuwe methoden: verkeer, Engels, Nederlandse taal, technisch lezen groep 3 en begrijpend lezen voor alle leerjaren. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen we ons de vraag: kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methode en ziet het materiaal er aantrekkelijk uit? Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aankunnen en kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide groepen voldoende leerstof in de methode zit. Natuurlijk kijken we ook of de methoden voldoen aan de kerndoelen die de overheid ons stelt.

Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De leerkrachten werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Wekelijks zijn er teamvergaderingen en allerlei andere overlegmomenten. Daarnaast bekwamen leerkrachten zich steeds verder. Dit gebeurt individueel, maar ook samen als team. Scholing draagt ertoe bij dat we steeds op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs. Scholing en teamtraining kan er ook op gericht zijn om de onderlinge band te versterken, het communiceren intern en naar buiten toe te verbeteren. Een jaarlijks op te stellen scholingsplan is dan ook een van onze belangrijke documenten.

Kwaliteitsverbetering dankzij een leerlingvolgsysteem

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft geleerd. De toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen te vergelijken met leeftijdgenoten in ons land. De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De resultaten worden besproken met de Intern Begeleider. Als het resultaat van de toetsen niet zo is als wij verwachten, betekent dat misschien wel dat wij consequenties moeten trekken uit onze manier van lesgeven of dat we onderdelen van het onderwijsprogramma moeten verbeteren. Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Kwaliteitsverbetering dankzij planmatig werken

Sedert 1999 bestaat de wettelijke verplichting tot het opstellen van een ondernemingsplan dat elke vier jaar bijgesteld dient te worden. Voor de jaren 2007-2011 is een nieuw ondernemingsplan opgesteld. Bij de opstelling en invulling van het ondernemingsplan zijn we gestart met een externe analyse gevolgd door een interne analyse. De uitkomsten van beide analyses vormen de basis van de bepaling van de kwaliteit van het onderwijs op dat betreffende moment en genereren tevens verschillende beleidsopties daar waar de gewenste kwaliteit nog niet is bereikt. Jaarlijks worden aan het einde van het schooljaar de gedane beleidsvoornemens geëvalueerd. Wat is helemaal volgens plan verlopen, wat is nog blijven liggen en waarom en welke zaken nemen we mee naar het volgende schooljaar? Op basis van deze evaluatie en het beschrevene in het ondernemingsplan wordt ieder schooljaar een nieuw jaarplan opgesteld waar in operationele termen de beleidsvoornemens voor dat schooljaar nader staan uitgewerkt.

 

MosaLira

mosalira

Communicatie