Schooltijden

Tot en met de herfstvakantie gelden andere tijden en regels, tot nader order.

Schooltijden:

’s morgens:                 van 08.30 – 12.00 uur
’s middags:                 van 13.15 – 15.15 uur
’s woensdags:             van 08.30 - 12.15 uur

Beide speelplaatsen gaan om 8.15 uur open en ook de verkeersbrigadiers starten dan met hun werk.
Stuur uw kinderen daarom niet te vroeg naar school.

Eerste bel en tweede bel
Bij de eerste bel - vijf minuten voor het begin van de les - mogen de kinderen naar binnen.
Als de tweede bel gaat, zit iedereen op z’n plek en beginnen de lessen.

Vakantie en vrije dagen
Alle vakanties en vrije dagen zijn vastgesteld volgens de daarvoor geldende regels en voorgelegd aan de medezeggenschapsraad verlof buiten de vakanties.

Voor verlof buiten de gewone vakanties kunnen wij alleen toestemming geven als er sprake is van een ‘gewichtige omstandigheid’. Denk daarbij aan een huwelijk, een huwelijks- of ambtsjubileum, een pensionering of een verhuizing of in geval van ernstige ziekte of ongeval. Een ‘weekendje Center Parcs’ is géén gewichtige omstandigheid. Voor een extra vakantie maken wij alleen een uitzondering als ouders geen vrij kunnen krijgen tijdens de schoolvakanties.
Verlof buiten de vakanties dient u altijd minimaal 10 dagen van te voren schriftelijk aan te vragen. De folder – met aanvraagformulier – is verkrijgbaar bij de conciërge of de directie. Elk ongeoorloofd verzuim moeten wij aan de leerplichtambtenaar doorgeven. Voor verlof van meer dan 10 dagen is toestemming van de leerplichtambtenaar van de gemeente Maastricht nodig.

Ambtenaar leerplicht gemeente Maastricht: Josette Smeets, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

MosaLira

mosalira

Communicatie